Negishi

Ei-Ichi Negishi is a Japanese chemist who was born in China on July 14, 1935 and has spent his childhood in Seoul, Korea. He has spent most of his career at Purdue University in the United States .In 1958 he graduated from Tokyo’s University and after that he continued his studies in United States, where on 1963 at the University of Pennsylvania he received his PhD in chemical sciences. In 1966 Negishin became a researcher at the University of Purdue and in 1968 he started working as a professor assistant with Nobel Prize winner Herbert Brown, after which he returned from Syracuse university to the University of Purdue.

In 2010 he together with Richard F. Heki and Akira Suzuki won the Nobel Prize in Chemistry.  His first works were devoted to the study of different Boron Organic reactions, which as a result C-C bond were created. Sometime later Negishi came to the conclusion that it is necessary to focus on the study of catalytic reactions that accelerate the synthesis reactions.

Negishi 2In 1972 Negishin began studying variable metals catalyzing organometallic reactions and from 1976 to 1978 he published 10 works describing the cross-linked connections which in were included different organometallic compounds which include magnesium, zinc, boron, aluminum, strontium, zirconium which are catalyzed with palladium or nickel. And now those reactions which contain zinc, aluminum or zirconium are called Negishi coupling reactions.

ANegishi 1s it is shown in the graph, from all reactions, 17% are palladium catalysis reactions as much as alkalization and condensation reactions.

 

 

 

Կիսվել
  • ծնվել է Չինաստանում, մանկությունն անց է կացրել Կորեայի Սեուլ քաղաքում, Ճապոնացի քիմիկոս է։ Հետաքրքիրա Ճապոնացիք մեզ իրարից տարբերում են